Науковий комітет

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Прохорченко А.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Самсонкін В.М. д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Кірілова О.В. д.т.н., професор ОНМУ ,м. Одеса;
Нагорний Є.В. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Mezitis M.

Dr.sc.ing. Transport Academy, Head of Scientific Institute, Latvia;

Thierry Horsin

Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department),

Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Клец Д.М.

д.т.н., професор, ХНАДУ, менеджер проекту «Реформа дорожньої галузі»

Команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України

Секція «Транспортні системи та логістика»

Ломотько Д.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Perzyński Т.

Dr hab. inż., prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Dean the Faculty of Transport,

Electrical Engineering and Computer Science, Kazimierz Pulaski University of Technology and

Humanities in Radom, Poland;

Wojciechowski J.

Dr hab. inż., prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Kazimierz Pulaski University

of Technology and Humanities in Radom, Poland;

Мкртичьян Д.І. к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Kazakov N.N.  Cand. of Tech. Sc., Vice-Rector for Academic Affairs Belarusian State University of Transport, Republic of Belarus;
Горбачов П.Ф. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Козаченко Д.М. д.т.н., професор ДНУЗТ ім. академіка В.Лазаряна, м. Дніпро;
Aloshynskyi Ye.

D. Sc. (Tech.), Prof Рolitechnika Krakowska im. Тadeusza Kosciuszki, Poland;

Лаврухін О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків

Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»

Огар О.М. д. т. н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Мороз М.М. д.т.н., професор КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Пузир В.Г.  д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Крот В.С. технічний директор, ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія», м. Київ;
Сапронова С.Ю.  д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Bureika G.

Dr., Professor of Railway Transport Department,Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;

Куценко М.Ю. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Мироненко В.К. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Tomaszewski F.

Prof., Dr. hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport, Poznan University of Technology, Poland;

Лобашов О.О. д.т.н., професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків;
Дацун Ю.М. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків

Секція « Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С.А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Rucki М.  Prof. (PhD), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Роїк Т.А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д.Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В.М. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Дмитрик В.В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Аулін В.В.

д.т.н., професор ЦНТУ, м. Кропивницький;
Геворкян Е.С. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків