ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок для участі в конференції становить 400 грн. До вартості входять: публікація у збірнику матеріалів конференції, отримання пакету матеріалів та сертифікат учасника, участь у роботі конференції; організаційні витрати. Вартість проїзду та проживання сплачується учасником самостійно.

Банківські реквізити для сплати оргвнеску:

ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДУЗТ, код ЕДРПОУ 30534001, р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу - «За участь у конференції «ІТТ 2020», необхідно вказати прізвище та ініціали учасника.

Варіанти розміщення та проїзду учасників конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для вчасного видання матеріалів конференції учасникам необхідно до 15 грудня 2019 р. надіслати до секретаріату конференції тези доповіді обсягом до 2 сторінок у форматі Прізвище.doc та Прізвище.pdf однією з мов конференції (українською, російською, англійською).

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням текстових редакторів MS Word for Windows, шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ - 7 мм, для набору формул використовують вбудований редактор формул. Поля по 20 мм з усіх боків.

Автори несуть відповідальність за зміст тез доповідей.

Структура:

УДК друкується великими літерами, напівжирним шрифтом.

Назва тез друкується великими літерами, напівжирним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище), напівжирним, курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Назва організації, де працює автор (місто), курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Текст доповіді чи тези.

Перелік посилань, шрифт тексту 10 пт, гарнітура - Times New Roman, без відступу.

Зразок оформлення тези

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів залізничного транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем з підвищення ефективності та удосконалення процесу перевезень вантажів, експлуатації та ремонту рухомого складу, інформаційної технології, зв’язку та телеуправління на залізничному транспорті і утримання споруд і колії залізниць України.

Збірник включено до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 21.12.2015 р. №1328 (додаток 8)).

У зв'язку з цим редакційна колегія «Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту» звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ВАК України до наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в «Збірнику» прийматись не будуть.

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті).

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 2 мовами (українською, англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище) 2 мовами (українською, англійською).

Анотація двома мовами (українською - 50 слів, розширена анотація англійською - 150 слів).

Слово анотація не пишемо.

Ключові слова двома мовами (українською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати, до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

Визначення мети та задачі дослідження. Формулювання цілей статті (постановка завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження, отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки. (далі пишемо текст….).

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання.

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, які індексуються Scopus чи Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів двома мовами (мовою оригіналу статті та англійською мовою): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, кафедра, відділ та повна назва організації, де працює або навчається автор, контактний телефон.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word версії не раніше «for Windows 2003». Шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1. Для набору формул використовують вбудований редактор формул (MathType). Табличні матеріали допускається готувати з використанням електронних таблиць (MS Excel) або з використанням вбудованого редактора таблиць MS Word.

Поля по 20 мм з усіх боків.

Абзацний відступ по всьому тексту статті – 1,25 мм. Міжабзацний інтервал з обох боків – 0 пт.

Форматування тексту – по ширині без автоматичних переносів слів.

Рисунки у форматі jpq мають бути вставлені в текст статті і мати відповідні підрисункові підписи (Рис.1. …..).

 

Формули, рисунки та таблиці відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним пустим рядком.

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

1. Електронний варіант статті надсилається на електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або подається у НДЧ УкрДУЗТ на електронному носії (флеш-накопичувачі).

2. Сканована копія авторської згоди або авторського договору (щось одне за бажанням авторів) на друк статті та розміщення її в репозитарії УкрДУЗТ. Форму авторського договору та авторської згоди можна завантажити з офіційного сайту репозитарію УкрДУЗТ - http://lib.kart.edu.ua/

Вартість публікації статті у «Збірнику наукових праць УкрДУЗТ» - 30 грн за одну друковану сторінку формату А4. Розрахунок ведеться за загальною кількістю сторінок.

Оплата проводиться після того, як стаття пройде рецензування, формальне редагування, перевірку на ознаки плагіату і буде прийнята до друку. Реквізити та точна сума для оплати повідомляються автору особою відповідальною за підготовку Збірника до друку.

 

Зразок оформлення статті